Strandskaderne

Vedtægterne

 

Her kan du læse vedtægterne for foreningen Strandskaderne.

 

§1 Foreningens navn er "Strandskaderne" og er hjemmehørende i Aabenraa kommune.

§2 Foreningens formål er:

  • At fremme initiativ, der støtter bevarelsen af naturen omkring, stranden og vandkvaliteten af Genner Bugt
  • At medvirke ved renholdelse af strand- og badearealer m.v. i Genner Bugt
  • At fremme initiativer der skaber sikkerhed for beboerne i området, til vands og på land
  • At deltage i aktiviteter der kan støtte foranstående formål

§3 Alle husstande, som er beliggende øst for hovedvej A 10, Kalvø og langs Genner Strand og Sønderballe Strand kan optages som medlemmer.

§4 Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Medlemmer, som ikke har betalt kontingent inden den ordinære generalforsamling,

betragtes som udtrådt af foreningen og har ikke stemmeret.

§5 De nødvendige indtægter, og dermed foreningens økonomiske grundlag, tilvejebringes gennem medlemskontingent, sponsorstøtte og indtægter

fra aktiviteter.

§6 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stemmeret har maksimalt 2 repræsentant for hver hustand, der møder frem på

generalforsamlingen med gyldigt medlemskort. For at være valgbar til bestyrelsen skel medlemmet være fyldt 18 år.

§7 Beslutning på en generalforsamling træffes ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed fortages lodtrækning. Vedtægtsændringer

er gældende fra 01.01 det efterfølgende år, hvis andet ikke er oplyst.

§8 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i det 1. kvartal. Indvarsling sker skriftligt til hver husstand med mindst tre ugers varsel, med angivelse

af dagsorden som skal indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Aflæggelse af beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab. Regnskabsåret er kalenderåret.
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelses medlemmer, suppleanter og revisor.
  6. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkomnre

forslag skal udsendes til medlemmer 1 uge før generalforsamlingen sammen med dagsorden.

§9 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når hele bestyrelsen skønner det er nødvendigt, eller når mindst 25% af alle medlemmer fremsætter

skriftlig begæring til bestyrelsen, men angivelse af de emner der ønskes behandlet. Indvarsling sker som til ordinære generalforsamling.

§10 Den af generalforsamlingen valgte dirigent leder mødet og forestår sagernes behandling og stemmeafgivelse. Enhver med stemmeret kan forlange

skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

§11 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. På lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer og på ulige år

afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Der vælges ligeledes 2 suppleanter (suppleanter er på valg hvert år). I tilfælde af et

bestyrelsesmrdlems udtræde, indtræder supleanten.

§12 Bestyrelsen konstituerer sig med mindst formand og kasserer efter generalforsamlingen. Forretningsorden for bestyrelsen skal fastsættes på første

bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.Bestyrelsen skal drage omsorg for, at foreningen ledes forsvarligt og i overnsstemmelse med vedtægt-

erne, og dens regnskab indrettes på betryggende måde.

§13 Revision af foreningens regnskab foretages af den på generalforsamlingen valgte revisor. revisor vælges for et år ad gangen. Genvalf kan finde sted.

§14 Ophøvelse af foreningen kan kun ske på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 ugers mellemrum, og kan såfrem 2/3 af de

repræssenterede medlemmer stemmer for forslaget. Medlemmer hæfter ikke for gæld som foreningen har påtager sig. Foreningen aktiver tilfalder

almennyttige formål, efter beslutning på den afsluttende generalforsamling.

§15 Udmeldelse kan ske skriftligt til kassereren. Enhver gæld til foreningen skal være indfriet forinden.Udelukkelse kan foretages af en fuld enig

bestyrelse, eller ved simpel stemme flertal på en generalforsamling. Udelukkelsen kan appelleres en gang. En appel sag kan kun behandles af

bestyrelsen, hvis denne har foretaget udelukkelsen. Alle appelsager kan behandles af generalforsamlingen.

§16 De af bestyrelsen trufne afgørelser kan at ethvert medlem, for hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 9. marts 2009

Copyright © All Rights Reserved